POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

22.12.2021.
Natječaji

Zadnja promjena na stranici 22. prosinca 2021. godine  objavom Odluke o odabiru.
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat objavila je Poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave je obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - u dijelu koje se odnosi na izvanredno održavanje, sukladno priloženom troškovniku.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 20. prosinca 2021.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom), objavom na internetskim stranicama, putem poštanskih usluga ili na drugi dokaziv način.