ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU JUO OPĆINE PUNAT

18.05.2022.
Obavijesti

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat donosi
         

                     Odluku o poništenju Natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat 
 

Poništava se Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto viši stručni suradnik za računovodstvo i naplatu prihoda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, KLASA: 112-02/22-01/2, URBROJ: 2170-31-03/5-2-22-2 objavljen u „Narodnim novinama“ broj 51/22, službenoj internet stranici i oglasnim pločama Općine Punat dana 29. travnja 2022. godine.