POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA NA ZGRADI JAVNE NAMJENE - POŠTA I KD ČRNIKA

27.03.2023.
Natječaji

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji krovišta na zgradi javne namjene- pošta i KD Črnika sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA NA ZGRADI JAVNE NAMJENE- POŠTA I KD ČRNIKA“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 03. travnja 2023.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.