E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

29.01.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

Ovom Odlukom vrši se usklađivanje postupka osnivanja Savjeta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 83/23.) te se trenutno važeća Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 23/14) stavlja izvan snage.
 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.
 

 

Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Nataši Kleković, mag.iur., savjetnici za imovinsko-pravne i opće poslove, pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: natasa.klekovic@punat.hr
 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 01. ožujka 2024. godine.