POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU 50 ULICA RAPSKA

28.04.2023.
Natječaji

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji OU50 Ulica Rapska sukladno troškovniku (Prilog 2).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU50 ULICA RAPSKA“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 3. svibnja 2023.godine (srijeda), do 12:00 sati.