NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

16.06.2023.
Natječaji

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/21-02/18, URBROJ: 2170-31-02/1-23-12 od 15. lipnja 2023. godine općinski načelnik raspisuje
 
Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat
 
Predmet natječaja je:
 
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Punat:
 - k.č.br. 2262/6, Škrile, put površine 50 m2, upisana u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška. 

 

Navedena nekretnina prodaje se po početnoj cijeni od 132,72 eura/m2 odnosno 1.000,00 kn/m2.
Sukladno Urbanističkom planu uređenja naselja - UPU 9 građevinsko područje naselja N2 – Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko rekreacijske namjene R7a („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/16) unutar građevinskog područja naselja (M)-mješovita namjena, pretežito stambena.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
 Novi put 2
 51521 Punat

 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 18. lipnja 2023. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 26. lipnja 2023. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 

Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 27. lipnja 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Općina Punat zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti u svako doba bez obrazloženja.