POZIV NA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE UNUTARNJIH RADOVA NA OBJEKTU STARA ŠKOLA U STAROJ BAŠKI

20.11.2023.
Natječaji

Predmet nabave je izvođenje unutarnjih radova na objektu Strara škola u Staroj Baški sukladno Glavnom projektu rekonstrukcije i opremanja Zgrada društvene namjene - kulturni centar Stara Baška, broj elaborata 10/2021A izrađenog od aka TiM d.o.o., Trg R.Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka i Troškovniku (Prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat

„PONUDA: IZVOĐENJE UNUTARNJIH RADOVA NA OBJEKTU STARA ŠKOLA“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 27. studenog 2023.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.