JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA NASELJE STARA BAŠKA

19.06.2024.
Natječaji

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20, 11/21 i 8/24) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-8 i 13) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 
JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta za naselje Stara Baška
 
Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 
NASELJE STARA BAŠKA

Na rezerviranom parkiralištu broj 13a: „Naselje Stara Baška - Rupine“: 25 (dvadesetpet) rezerviranih parkirališnih mjesta 

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizičke osobe - vlasnici objekta koji imaju  prijavljeno prebivalište, a na području Općine Punat, kao i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Punat, a koje nemaju osigurano parkirališno mjesto u okućnici.
Iznimno, u naselju Stara Baška pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizičke osobe s prebivalištem u naselju Stara Baška, a koji nisu vlasnici objekta na području naselja Stara Baška.
Pravo na rezervirano parkirališno mjesto ima fizička osoba iz prethodnog stavka uz uvjet da:
 - ima vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,
 - ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom,

 - ima podmirene sve obveze prema Općini Punat.
 

Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom:
 
„Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

 
Prijave se podnose najkasnije do 28. lipnja 2024. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Izbor ponuda obavit će se javnim otvaranjem ponuda dana 28. lipnja 2024. godine u 13:00 sati u Maloj sali Narodnog doma u Puntu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat ili na telefon 051/855-689.