E-svjetovanje - prethodno savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“

15.02.2019.

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi analizu tržišta i prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Poziv na dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu

15.02.2019.

Objavljuje se Poziv za dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U RASPSKOJ ULICI“.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u dijelu naselja Punat

15.02.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u dijelu naselja Punat u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu sa upisom u katastarski plan, katastarski operat i zemljišnu knjigu. Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA: Nerazvrstane ceste“, najkasnije do 25. veljače 2019. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

U prilogu se nalaze tekst poziva i popratna dokumentacija:
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 48 i ostale ulice 49 u Puntu

15.02.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 48 i ostale ulice 49 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IDEJNI PROJEKT OU48 i OU49“ 

Natječaji

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE PUNAT ZA 2018.GODINU

15.02.2019.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Financijski i konsolidirani financijski izvještaji za 2018.  godinu - U PRILOGU:

Dokumenti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje - PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

07.02.2019.

Po provedenom postupku natječaja i provjere znanja i sposobnosti kandidata, u službu na radno mjesto voditeljice Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje u JUO Općine Punat primljena je kandidatkinja Jasna Bušljeta iz Krka.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 6/19 od dana 18. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, voditelj/ice Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 15.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

DETALJI POZIVA U PRILOGU I NA OGLASNOJ PLOČI

Zadnja izmjena na stranici 7. veljače 2019. godine u 10:00 sati.

Natječaji

Sanacija kvarova podzemnih kablova javne rasvjete u naselju Stara Baška

04.02.2019.

U srijedu 06.02.2019.godine od 8:00 sati započinju radovi sanacije kvarova podzemnih kabela javne rasvjete u Staroj Baški. U nekim periodima biti će otežano prometovanje na ulazu u Staru Bašku te kod crkve.
Radovi će prema procjeni komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. trajati 3-4 dana ovisno o vremenskim prilikama. 
Mole se mještani za razumijevanje i poštivanje prometne signalizacije!

Obavijesti

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DV "LASTAVICA" PUNAT ZA 2018. GODINU

31.01.2019.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Financijski izvještaji Dječjeg vrtića "Lastavica" Punat za 2018. godinu - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 31. siječnja 2019. godine u 7:00 sati.

Dokumenti

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU

31.01.2019.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Zadnja izmjena na stranici 31. siječnja 2019. godine.

Dokumenti

NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

24.01.2019.

Nakon provedenog natječajnog postupka u službu u JUO Općine Punat na radno mjesto vježbenika - komunalnog redara, primljen je kandidat Matej Noušak.

Zadnja izmjena na stranici: 11. veljače 2019. godine u 12:27 sati.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika – komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 4/19 od dana 24. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu vježbenika -komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 1.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Cjeloviti tekst poziva - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 24. siječnja 2019. godine u 14:10 sati, objavom poziva na provjeru znanja i sposobnosti.
 

Natječaji

Stranice