PONOVLJENI NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2018.“

Ponavlja se NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga  za vrijeme „Mesopusta 2018.“ Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“ na adresu:  OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat
 

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar

Osvježeno 4. siječnja 2018. godine:

Objavljuje se Odluka o poništenju natječaja. Odluka u prilogu:

Natječaji

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017.godine.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Proračun je opći akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave .
Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova korisnika propisane su Zakonom o proračunu i drugim podzakonskim  propisima.

Dokumenti

Stranice