2. DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

2. dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) na 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2017. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 25/17 .

Dokumenti

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 30. sjednici održanoj dana 7. travnja 2017. godine.

Dokumenti

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) na 27. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016.godine.

Dokumenti

1. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

1. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13  147/14 i 36/15)  i članka 32.

Dokumenti

1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko-goranske županije" 25/09,35/09 i 13/13), na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine.

Dokumenti

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko – goranske županije" 25/09, 35/09 i 13/13), na 30.sjednici održanoj 7. travnja 2017.godine.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Proračun je opći akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave . Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova korisnika propisane su Zakonom o proračunu i drugim podzakonskim propisma.

Dokumenti

Stranice