Ponikve voda d.o.o. Krk objavljuje: Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora (m/ž)

04.10.2021.
Obavijesti

Na temelju čl. 28. st. 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i 10. st. 1. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o., skupština društva objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora

( Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama br. 106/21 od 29. rujna 2021. godine. )
Više informacija na poveznici: http://ponikve.hr/objava/javni-natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-direktora-mz
Direktora imenuje skupština društva na razdoblje od 4 (četiri) godine.
Izabrani kandidat bit će imenovan i za direktora društava Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o..

Uvjeti:

- nepostojanje zapreka iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
- VSS/VŠS – visoka ili viša stručna sprema pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera
- 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvola B kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
- presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu)
- uvjerenje o nekažnjavanju
- presliku vozačke dozvole
- ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka
- navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Molbe se primaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51 500 Krk

s naznakom
"Za natječaj za direktora - ne otvaraj!"
Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne i ispunjavaju formalne uvjete obavit će se intervju. Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke skupštine društva o imenovanju direktora.

Obrazac privole se nalazi u prilogu!