POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE ELEKTROTEHNIČKIH POSLOVNIH USLUGA U 2023. GODINI

09.01.2023.
Natječaji

Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2023. godini.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
„PONUDA: ELEKTROTEHNIČKE POSLOVNE USLUGE U 2023. GODINI “

 
ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 16. siječnja 2023.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.