E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata - Savjetovanje je zatvoreno

13.01.2023.

            Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
            U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima.
            Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: opcina@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 12. veljače 2023. godine.

Hvala na sudjelovanju!