NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

25.01.2023.
Natječaji

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/20-02/16 URBROJ: 2170-31-02/1-23-10 od 19. siječnja 2023. godine općinski načelnik raspisuje
 
Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat
 
Predmet natječaja je:
 
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
- z.č. 7086/2, dvorište površine 16 m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat;
- z.č. 7086/3, dvorište površine 9 m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat;
- z.č. 2268/5, dvorište površine 16 m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat;

- z.č. 2268/11, dvorište površine 3 m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat. 
 

Predmetne nekretnine označene su planskom oznakom „S2“ – stambena namjena, stanovanje s poslovnim prostorom, a što je utvrđeno uvidom u Urbanistički plan uređenja naselja - UPU 3 – građevinsko područje naselja N1 - centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 3/20).

Nekretnine se prodaju po početnoj cijeni u iznosu od 135,00 eura/m².
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

«Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
 Novi put 2
 51521 Punat

 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.
Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 25. siječnja 2023. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 2. veljače 2023. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.