JAVNI POZIV - GROBLJE STARA BAŠKA

20.04.2023.
Obavijesti

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ 59/18), objavljuje se
 
                        JAVNI POZIV
 
             Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura - groblja i krematoriji na grobljima - GROBLJE STARA BAŠKA - u naselju Stara Baška, na k.č. 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6 u k.o. Stara Baška, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 
             Evidentiranje komunalne infrastrukture će se izvršiti u skladu s člankom 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Punat, Novi put 2, Punat, 51500 Krk, OIB: 59398328383.
 
             Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraditi će URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE DAMJAN MILENKOVIĆ, Omišaljska 11, Krk.
 
             Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će dana 03. svibnja 2023. godine u 09:00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
 
             Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 05. svibnja 2023. godine u vremenu od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama ureda na adresi Omišaljska 11, Krk.