E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru - Savjetovanje je zatvoreno

09.10.2023.

                Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
                Stupanjem na snagu novog Zakona o  o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 83/23) unesene su novine koje se odnose na upravljanje i održavanje pomorskog dobra. Sukladno članku 149. stavku 3. Zakona propisano je da u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o redu na pomorskom dobru. Ovom Odlukom propisuje se red na pomorskom dobru kao cjeloviti sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Općine Punat, što uključuje: način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi, održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi, osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra, mjere za provođenje mjera za održavanje reda na pomorskom dobru koje poduzima pomorski redar, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe
               U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.
Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu anamarija.rimay@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 08. studenog 2023. godine.