Službenik za informiranje Općine Punat

Službenik za informiranje u Općini Punat, imenovan je od Općinskog vijeća Općine Punat, 2005. godine

ODLUKA:  http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=4814

2014. god. novom Odlukom izvršeno je usklađenje s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama
(N.N. 25/13, 85/15)
 

Podaci za kontakt službenika za informiranje Općine su:

Pošta: Općina Punat, Službenik za informiranje - Elfrida Mahulja, Novi put 2, 51521 Punat;
E-mail: elfrida.mahulja@punat.hr
Telefon: 051/854-715
FAX: 051/854-840

 


Za podnošenje zahtjeva nisu potrebne upravne pristojbe!

Obrazac možete predati poštom preporučeno, osobno kod službenika za informiranje ili putem e-maila.

Općina Punat ima pravo naplatiti  naknadu iz čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13, 85/15)
Visina naknade određuje se Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik
prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama koje je donijela
Povjerenica za informiranje temeljem čl. 19. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13) a objavljeni su
u Narodnim novinama broj 12/14 i stupili na snagu 08. veljače 2014. godine.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik  jedne stranice veličine  A4  -  0,25 kuna 
2. preslik jedne stranice veličine  A3   - 0,50 kuna 
3. preslik jedne stranice u boji veličine  A4 - 1,00 kuna   
4. preslik jedne stranice u boji  veličine  A3 - 1,60 kuna 
5. elektronički zapis na jednom CD-u  - 4,00 kuna   
6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna   
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210,00 kuna za 64 GB, 150,00 kuna za 32 GB,
    120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB 
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija,
Općina Punat odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije
koje Općina Punat ima te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik Općine Punat provede prikupljajući,
pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Općina Punat dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Općina Punat naložit će korisniku
prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave
u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos prelazi =150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi
navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Općina Punat iz razloga ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, može odlučiti
da korisniku prava na informaciju ne zaračuna stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije
ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.
 


Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Općina Punat  rješenjem će odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje  prava na pristup informacijama. 

Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat,  ako je informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge   radija i televizije ili  tijela koja pružaju    javne usluge  u području obrazovanja,    znanosti  istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti 

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje,  a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
 


Kako, prema novom Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13, 85/15)  tijela javne vlasti više nemaju obvezu
ustrojavanja kataloga informacija,  Zakonom se uvodi Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, a
njegovo vođenje i održavanje obavlja Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA) kojoj su
tijela javne vlasti obvezna dostavljati dokumente koji se ne objavljuju redovnim putem u službenim glasilima.

SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE pronaći ćete na ovom linku: http://www.digured.hr/
 


U svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, izrađeni su i edukativno-promotivni materijali. U pokušaju da se građanima, udrugama i medijima približi zakonodavni okvir i modeli njegova učinkovitog korištenja, kao i sam kontekst prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje je pripremio publikaciju: Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i drugi akti Općine Punat vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama nalaze se u nastavku: