Veljača 2018

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA SPORTAŠA OTOKA KRKA 2017. GODINE

28.02.2018.

Općina Malinska-Dubašnica raspisala je Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu. Prijedlozi se zaprimaju na adresu Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 5151I Malinska, uz naznaku: ,,Za sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu" ili putem e-maila na adresu zoran.ljutic@malinska.hr uz naslov ,,za sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu" do zaključno 15. ožujka 2018.

Natječaji

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

21.02.2018.

Ponavlja se postupak prikupljanja ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: CENTRALNI TRG“
 

Natječaji

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

18.02.2018.

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 18. veljače 2018. godine. Ponude koje pristignu 5. ožujka 2018. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Natječaji

UDRUGE - OBRASCI

14.02.2018.

Za potrebe korespondencije i izvještavanja u suradnji s Općinom Punat, udruge koriste OBRASCE izrađene za njih i postavljene na webu putem "Info servisa za građane". Obrasci za udruge nalaze se OVDJE

Udruge

Stranice