Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat

19.07.2017.
Natječaji

Dana 9. listopada 2017. godine, sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine s Josipom Borčić iz Punta.

Zadnja izmjena na stranici 1. prosinca 2017. u 08:34 sati.


Objavljuje se Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat. Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat z.č. 4571/2 k.o. Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: 
«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – NE OTVARATI» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 10 (deseti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana  19. srpnja 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 31. srpnja 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Detalji natječaja u PRILOGU: