Odluke i akti općinskog načelnika Općine Punat

26.09.2023.
Odluke
 •  Općinski načelnik zastupa Općinu Punat i nositelj je izvršne vlasti Općine Punat. Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

  U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

  - priprema prijedloge općih akata,

  - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

  - utvrđuje prijedlog proračuna Općine Punat i izvršenje proračuna,

  - upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Punat u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

  - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Punat čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći do 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Punat i provedeno u skladu sa zakonom,

  - upravlja prihodima i rashodima Općine Punat,

  - upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Punat,

  - odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Punat i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Punat,

  - donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat,

  - donosi pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, s kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinom provođenja ocjenjivanja,

  - donosi i druge opće akte koji se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat,

  - donosi odluku o osnivanju te odluku o imenovanju i razrješenju članova Savjeta općinskog načelnika,

  - imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat,

  - imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

  - imenuje i razrješava predstavnike Općine Punat u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Punat, trgovačkih društava u kojima Općina Punat ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Punat osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

  - utvrđuje plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat,

  - predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

  - može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

  - razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

  - obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

  - imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

  - donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

  - sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

  - donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

  - daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

  - do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

  - utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

  - provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Punat,

  - organizira zaštitu od požara na području Općine Punat i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

  - usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Punat,

  - nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

  - odlučuje o pokroviteljstvu,

  - daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

  - obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

  - obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.«.

Zadnja izmjena na stranici: 26. rujna 2023. godine.

 •  
 •  
Prilog: