NATJEČAJ ZA ZAMJENU/PRODAJU 1/2 DIJELA Z.Č. 2272/2 U K.O. PUNAT

23.09.2015.
Natječaji

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu:  OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 23. rujna 2015. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati osmog dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ smatraju se zakašnjelima.
 
Izbor ponuda obavit će se u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.
 
Općina Punat zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti u svako doba bez obrazloženja. Konačnu odluku o prodaji/zamjeni nekretnine po ovom natječaju donosi Općinsko vijeće Općine Punat.