Poziv na dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu

15.02.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv za dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U RASPSKOJ ULICI“.
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 25. veljače 2018. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i prateća dokumentacija - U PRILOGU: