Revizija procjene rizika od velikih nesreća

04.02.2022.
Dokumenti

Na temelju članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Primorsko goranske županije KLASA: 022-04/17-04/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11 od 06. veljače 2017. godine te članka 45. Statuta Općine Punat (Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat donosi Odluku o izradi

REVIZIJE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU PUNAT