Statut

12.05.2014.

Općina, grad i županija imaju statut.

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Čl. 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

Statut Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine. Statut je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj: 8/2018 od 30. ožujka 2018. godine.


Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine, donijelo je Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Općine Punat.

Zadnja izmjena na stranici 18. travnja 2019. u 12:30 sati.