POZIV NA DOSTAVU PONUDA - DOBAVA MATERIJALA I OŽIČENJE NOVIH ORMARA JAVNE RASVJETE - ODLUKA O PONIŠTENJU

10.07.2019.
Natječaji

Na temelju članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik Općine Punat donio je Odluku o poništenju kojom se poništava provedeni postupak poziva na dostavu ponuda za predmet nabave „Dobava materijala i izrada ožičenja u novim ormarima javne rasvjete na 8 trafostanica na području Općine Punat“.
Tekst Odluke - U PRILOGU:


Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za dobavu materijala i izradu ožičenja u novim ormarima javne rasvjete na 8 trafostanica na području Općine Punat, i to: TS Marina, TS Pila, TS Stare brajde, TS Punat 2, TS Buka, TS Buka 2, TS Kamp Škrila, TS Stara Baška 3.
Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat; u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ – izmještanje JR“, najkasnije do 15. srpnja 2019. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Objavljeno 5. srpnja 2019.

Tekst poziva i ponudbeni list - U PRILOGU: