OBRAZLOŽENJE

26.09.2017.
Dokumenti

​Temeljem članka 108. Zakona o proračunu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
- Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima;
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka;
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. 

OBRAZLOŽENJE