Naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju

13.01.2020.
Odluke

Općina Punat ima pravo naplatiti  naknadu iz čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13, 85/15) Visina naknade određuje se Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama koje je donijela Povjerenica za informiranje temeljem čl. 19. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13) a objavljeni su u Narodnim novinama broj 12/14 i stupili na snagu 08. veljače 2014. godine.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik  jedne stranice veličine  A4  -  0,25 kuna 
2. preslik jedne stranice veličine  A3   - 0,50 kuna 
3. preslik jedne stranice u boji veličine  A4 - 1,00 kuna   
4. preslik jedne stranice u boji  veličine  A3 - 1,60 kuna 
5. elektronički zapis na jednom CD-u  - 4,00 kuna   
6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna   
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210,00 kuna za 64 GB, 150,00 kuna za 32 GB,
    120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB 
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, Općina Punat odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje Općina Punat ima te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik Općine Punat provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Općina Punat dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Općina Punat naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos prelazi =150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Općina Punat iz razloga ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, donijela je Odluku o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije u slučajevima kad troškovi ne prelaze 20,00 kuna.