Načelnik

22.04.2014.
Uprava
Marinko Žic

MARINKO ŽIC

Općinski načelnik
nacelnik@punat.hr

Kao izvršni organ Općine, u okviru svoje nadležnosti:

- Predstavlja i zastupa Općinu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom,

- Donosi akte iz svoje nadležnosti,
- Izrađuje i Općinskom vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
- Predlaže odluke i druge opće akte Općinskom vijeću,
- Provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, izvršava proračun Općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata Općinskog vijeća,
- Izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Općini,
- Utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine na način da osigura efikasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti Općine,
- Donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi Općine kojim osigurava kompetentnu, proaktivnu, odgovornu, otvorenu, efikasnu i efektivnu administraciju,
- Realizira suradnju jedinica lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- Podnosi izvješće Općinskom vijeću o svome radu i o radu službi za upravu za proteklu godinu,
- Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.

 


 

ŽIVOTOPIS

Rođen sam 30. rujna 1971. godine u Rijeci, a 1990. godine završavam srednju školu te stičem zvanje hotelijersko-turističkog tehničara.
Odmah po završetku srednje škole zapošljavam se sezonski u prvoj privatnoj turističkoj agenciji na otoku Krku - AUREA INTERNATIONAL d.o.o.
Po dolasku iz JNA sudjelujem u Domovinskom ratu na bojištu u Lici, aktivno sudjelujem i u radu Crvenog križa u Puntu.
1993. godine primljen sam u stalni radni odnos u turističkoj agenciji Aurea International d.o.o. gdje i danas radim kao voditelj prodaje u odjelu za grupe i izlete.
Od 1980. pa do 2007. godine član sam Kulturno umjetničkog društva Punat koje je Punat predstavljalo diljem svijeta, u jednom mandatu bio sam i direktor KUD-a Punat.

Imam  iskustvo rada u lokalnoj upravi  kao član poglavarstava i vijeća Općine Punat kroz više mandata u razdoblju od 1993.- 2001. godine.
Za svoj sam doprinos nagrađen zahvalnicom za predan i nesebičan rad u 1. sazivu Vijeća i Poglavarstva općine Punat od 1993. do 1997. godine.
Nagradu za stvaralački rad - za predanost te aktivno i velikodušno sudjelovanje u svim aspektima života Općine Punat- dobio sam 2006. godine.
Kao turistički radnik, bio sam predsjednik Turističke zajednice Općine Punat od 2003.-2007. te član skupštine TZ Kvarnera u jednom mandatu.
Za društveni i dobrotvorni rad nagrađen sam zahvalnicama Crvenog križa i KUD-a Punat.
Bio sam aktivan i kroz rad Župe Punat kao član župskog vijeća u dva mandata.

U slobodno vrijeme bavim se wakeboard-om (daskanjem na vodi) te sam od 2009. godine predsjednik Wakeboard kluba Krk.
Član sam Stegovnog vijeća Hrvatskog saveza za skijanje na vodi i wakeboard.