Načelnik

09.06.2021.
Uprava

DANIEL STRČIĆ, bacc.inf.

Općinski načelnik
nacelnik@punat.hr

Kao izvršni organ Općine, u okviru svoje nadležnosti:

- Predstavlja i zastupa Općinu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom,

- Donosi akte iz svoje nadležnosti,
- Izrađuje i Općinskom vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
- Predlaže odluke i druge opće akte Općinskom vijeću,
- Provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, izvršava proračun Općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata Općinskog vijeća,
- Izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Općini,
- Utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine na način da osigura efikasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti Općine,
- Donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi Općine kojim osigurava kompetentnu, proaktivnu, odgovornu, otvorenu, efikasnu i efektivnu administraciju,
- Realizira suradnju jedinica lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- Podnosi izvješće Općinskom vijeću o svome radu i o radu službi za upravu za proteklu godinu,
- Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.

 


 

ŽIVOTOPIS

Daniel Strčić rođen je 1988. u Rijeci, završio je ekonomsku školu u Krku te diplomirao informatiku u Rijeci. U Općini Punat je tijekom 13 godina radio kao referent za financije i komunalno redarstvo, viši referent za imovinu, gospodarstvo, EU fondove i javnu nabavu te kao stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje. Za uspjeh u radu je dobivao visoke ocjene i novčane dodatke.
U Općini Punat je bio član Savjeta, a potom i predsjednik Savjeta mladih. Član je Energetskog tima za ubrzanje energetske neovisnosti i ekološki čist otok Krk, a jedan je od osnivača Energetske zadruge otoka Krka.
 
S obzirom da vjeruje u cjeloživotno obrazovanje i važnost znanja, završio je brojne programe usavršavanja i posjeduje certifikat za javnu nabavu, a ujedno je provodio i niz europskih projekata. Sudjeluje i u vođenju uspješnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, u kojem se bavi maslinarstvom, vinogradarstvom, ovčarstvom i proizvodnjom povrća.
Član je stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Tajnik je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, odjeljenje Punat, a tajnik je i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, koja okuplja više od 350 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca s Krka. Dopredsjednik je i udruge Srcem za Punat.
 
Daniel je i dobrovoljni darivatelj krvi, suprug i otac dvoje malodobne djece. Aktivno govori tri strana jezika: engleski, njemački i talijanski.