PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE PUNAT

21.09.2018.
Dokumenti

Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 19. rujna 2018. godine.
Procjena je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj  30/18  od 21. rujna 2018. godine.