I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

27.06.2018.
Dokumenti

I. izmjenu i dopunu Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18),  na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 19/18 .