Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

Natječaji

Objavljuje se natječaj za prodaju z.č. 1183/2, voćnjak površine 158 m² (u naravi 161 m2) zk.ul. 5831 i z.č. 1184/1, voćnjak površine 205 m2 (u naravi 267 m2) zk.ul. 4433 obje k.o. Punat.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 12. studenog 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 27. studenog 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Tekst natječaja u prilogu:

 

Izbor ponuda obavit će se 29. studenog 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.

 

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.