PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 19. rujna 2018. godine na temelju članka 3. stavka 1. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.04.2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 31.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), utvrđena je obveza da Upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave dostavlja općinskom načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.
Općinski načelnik je obvezan podnijeti polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Dokumenti

Stranice