OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), utvrđena je obveza da Upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik je obvezan podnijeti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna te je propisano da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcije. Istim člankom Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine te takav oblik izvještavanja predstavlja zakonsku formu koja se javno objavljuje.

Dokumenti

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14  i 36/15)  i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donijelo je 1.

Dokumenti

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

I. izmjenu i dopunu Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18),  na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 19/18 .

Dokumenti

Stranice