E-sjednice za građane - korištenje

Sukladno čl. 10. točki 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

Dokumenti

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE PUNAT

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/14) uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, utemeljena na zakonima i drugim propisima, općinskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima službenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava službenika.

Dokumenti

Stranice