JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Natječaji

Objavljuje se Godišnji plan  raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata  od općeg interesa za Općinu Punat te Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Prijava projekata/programa dostavlja se ISKLJUČIVO na obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenoj web stranici Općine Punat. Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava osnovne kriterije za dodjelu financijskih sredstava kako slijedi:

Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,
Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,
Popunjeni Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
Popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
Popunjeni Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana,
Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a), 
Svi obrasci moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 2. siječnja 2018. godine do 5. veljače 2018. godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 5. veljače 2018. godine smatraju se zakašnjelima.
 
Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT s naznakom „NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“.  
Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Detalji natječaja, Godišnji plan i Odluka načelnika - u prilogu:

Zadnja izmjjena:  11. siječnja 2017. u 12:25 upload dokumenata I. izmjene Godišnjeg plana i Tablice uz I. izmjenu Godišnjeg plana.