GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

04.07.2022.
Dokumenti

Člankom 108. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine 24/13, 102/17 i 1/20) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na  razini odjeljka ekonomske klasifikacije
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 
U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.