Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvonje u dijelu Ulice Prgon u Puntu

27.03.2018.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvonje u dijelu Ulice Prgon u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 4. travnja 2018. godine do 12:00 sati.
Tekst poziva i potrebna dokumentacija - U PRILOGU: