Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat

02.06.2017.
Natječaji

Objavljuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat: z.č. 4772/1, pašnjak površine 100 m², upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat. Navedena nekretnina prodaje se po početnoj cijeni od 1.010,00 kn/m². Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 10 (deseti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 4. lipnja 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 14. lipnja 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

TEKST NATJEČAJA U PRILOGU