Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

12.06.2018.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16 i 11/17) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Punat KLASA:021-05/18-01/4, URBROJ:2142-02-01-18-10 od 5. lipnja 2018. godine objavljuje se NATJEČAJza prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,  51521 Punat.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 12. lipnja 2018. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 20. lipnja 2018. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 
Izbor ponuda obavit će se 26. lipnja 2018. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Tekst natječaja - U PRILOGU: