Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - Prethodna provjera znanja i sposobnosti

02.03.2018.
Natječaji

Nakon provedenog natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent-prometni i komunalni redar u JUO Općine Punat nije izvršen izbor kandidata, stoga je donesena Odluka o poništenju natječaja KLASA: 112-02/18-01/1, URBROJ: 2142-02-03/2-18-13 od 13. ožujka 2018. godine.
Zadnja izmjena na stranici: 27. ožujka 2018. godine u 07:02 sati.


Objavljuje se Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.  U “Narodnim novinama” broj 12/18 od dana 7. veljače 2018. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, referenta – prometnog i komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 12.3. (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat

Detalji poziva - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 2. ožujka 2018. u 13:52


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje Natječaj  za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku  od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/18 dana 7. veljače 2018. godine.

Tekst Natječaja i Obavijest u vezi provedbe natječaja - U PRILOGU: