Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU 6 – građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b

04.09.2019.
Prostorno planiranje

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije KLASA: 351-01/19-04/59, URBROJ: 2170/1-03-08/7-19-5 od 09. srpnja 2019. godine za  Urbanistički plan uređenja UPU 6 – građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b (u daljnjem tekstu: Plan)  utvrđena je potreba provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređene, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Tekst Odluke - U PRILOGU:

Prilog: