Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA DRUŠTVENOJ GRAĐEVINI U STAROJ BAŠKI

12.09.2022.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška odnosno izvođenje krovopokrivačkih radova.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

04.09.2022.

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka Općinskog vijeća, KLASA: 024-05/22-01/5 URBROJ: 2170-31-01-22-8 od 23.

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA DRUŠTVENOJ GRAĐEVINI U STAROJ BAŠKI

29.08.2022.

Posljednja promjena na stranici 06.rujna 2022. godine objavom Odluke o poništenju - u prilogu.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška odnosno izvođenje krovopokrivačkih radova.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

Natječaji

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

28.08.2022.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Punat (KLASA: 024-05/22-01/5, URBROJ: 2170-31-01-22-5) općinski načelnik raspisuje 

Natječaji

Stranice