Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

30.04.2021.

Objavljuje se Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT           

Natječaji

NATJEČAJ za za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar

28.04.2021.

Objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
 na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

18.04.2021.

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
 
z.č. 344/24, stepenište površine 14 m², upisana u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška (novonastala čestica od k.č. 344/15, dvorište površine 93 m2, upisana u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška, a koja će nastati po provedi geodetskog elaborata, sukladno skici koja je sastavni dio ovog Natječaja). Predmetna nekretnina sukladno UPU 9 – građevinsko područje naselja N2-Stara Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/16) smještena je u području oznake M-P, zona mješovite namjene.

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NOGOSTUPA U ULICI POD TOPOL

13.04.2021.

Objavljuje se “Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji nogostupa u ulici Pod topol u Puntu sukladno građevinskom projektu, broj projekta: GP-20/21 izrađenog od GPZ d.d., Đure Šporera 8, 51000 Rijeka i priloženim troškovnicima.
Rok za dostavu ponuda je 19. travnja 2021. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave Naručitelju.

Natječaji

Stranice