Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - RANG LISTA KANDIDATA

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu, na određeno vrijeme po okončanoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti objavljuje RANG LISTU KANDIDATA - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 16. kolovoza 2018. godine u 08:15.
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za uređenje Starog toša u Puntu

Predmet Poziva na dostavu ponuda je izvođenje građevinskih radova uređenja Starog toša u Puntu sukladno troškovniku građevinsko obrtničkih radova oznake 39-4.00.13.16.A izrađenog od strane Nenada Kocijana d.i.a. u sklopu izvedbenog projekta uređenja Starog toša u Puntu. Nabava se izvršava u sklopu projekta KRAS'n KRŠ koji se provodi u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Natječaji

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE STANA

​Objavljuje se ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje stana u ulici R. Boškovića 40 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE STANA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 13. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.
Tekst ponovljenog poziva i prateći materijal - U PRILOGU

Zadnja promjena na stranici: 3. kolovoza 2018. godine u 12:00 sati
 

Natječaji

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

Raspisan je postupak prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, neposredno u pisarnicu Općine Punat ili preporučeno poštom na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat s naznakom: PONUDA -  „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA„ – NE OTVARAJ,
i s naznačenom adresom ponuditelja. 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 24. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Detalji - U PRILOGU:
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) - KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA

Sukladno članku 23. stavak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10 i 26/15) općinski načelnik donosi KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE. Lista se objavljuje na web stranici Općine Punat i oglasnoj ploči Općine Punat, a objavljena je sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Konačna lista nalazi se U PRILOGU:
Zadnja izmjena na stranici 23. srpnja 2018. godine u 01:27 sati.
 

Natječaji

Stranice