Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE UNUTARNJIH RADOVA NA OBJEKTU STARA ŠKOLA U STAROJ BAŠKI

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje unutarnjih radova na objektu Strara škola u Staroj Baški sukladno Glavnom projektu rekonstrukcije i opremanja Zgrada društvene namjene - kulturni centar Stara Baška, broj elaborata 10/2021A izrađenog od aka TiM d.o.o., Trg R.Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka i Troškovniku (Prilog 2.).
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - RADOVI NA UREĐENJU OBJEKTA NA ADRESI I.G. KOVAČIĆA 81

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju objekta na adresi I.G. Kovačića 81 sukladno Troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - SANACIJA ŠTETE NA ZGRADI NARODNOG DOMA

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji štete nastale uslijed elementarne nepogode (potresa) na zgradi Narodnog doma sukladno Troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJE ILUMINACIJE

06.11.2023.

Predmet nabave je nabava božićno- novogodišnje iluminacije.

CPV oznaka: 31522000-1 Svjetla za novogodišnje/božićno drvce.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE TRGA ZAHVALNOSTI

03.11.2023.

Predmet nabave je uređenje Trga Zahvalnosti- projekt Trešnja sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

CPV oznaka: 39113600-3 Klupe.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

Stranice