Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup montažnih kioska

18.10.2021.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zaključka (KLASA:372-03/21-01/8, URBROJ:2142-02-02/1-21-6), općinski načelnik Općine Punat raspisuje
 
J A V N I  N A T J E Č A J za davanje u zakup montažnih kioska
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

13.10.2021.

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) općinski načelnik Općine Punat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki VI. ovog Natječaja dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

08.10.2021.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 021-05/21-01/7, URBROJ: 2142-02-01-21-8 od 28. rujna 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Punat objavljuje
J A V N I   N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat.

Natječaji

Stranice