ODSJEK ZA FINANCIJE, DRUŠTVENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

17.12.2020.
JUO

U Odsjeku za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Punat sukladno zakonu i drugim propisima i to iz područja:

1. FINANCIJSKOG I MATERIJALNOG POSLOVANJA OPĆINE PUNAT

 • - izrada i izvršenje proračuna Općine Punat;
 • - izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine Punat;
 • - izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja;
 • - razrez i naplata općinskih poreza, naknada i doprinosa;
 • - obavljanje računovodstvenih poslova;
 • - vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine Punat;
 • - vođenje poslova osiguranja imovine Općine Punat;
 • - poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu Punat.

2. DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
 • - kultura;
 • - tjelesna kultura i sport;
 • - briga i odgoj djece predškolske dobi;
 • - osnovno školstvo;
 • - socijalna skrb;
 • - primarna zdravstvena zaštita;
 • - udruge građana;
 • - zaštita potrošača.

3. PRIPREME I PROVOĐENJA AKATA U VEZI S UPRAVLJANJEM NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT
 • - kupnja, prodaja i zamjena nekretnina;
 • - najam stanova;
 • - imovinsko-pravni poslovi.

4. OPĆE UPRAVE
 • - administrativno- tehnički poslovi za potrebe Općinskog vijeća;
 • - administrativno - tehnički poslovi za potrebe radnih tijela Općinskog vijeća;
 • - administrativno - tehnički poslovi za potrebe općinskog načelnika;
 • - kadrovski poslovi.

RADNO VRIJEME ZA STRANKE: Radnim danom od 09:00 do 11:30 sati

KONTAKTI:

Voditelj Odsjeka
tel. +385 51 298-540
SOBA BR. 4 - PRIZEMLJENataša Kleković - savjetnik za imovinsko-pravne i opće poslove
OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI
+385 51 855-691
e-mail: natasa.klekovic@punat.hr
SOBA BR. 2 - I. KAT
Vedrana Brusić Karabaić - viša stručna suradnica za proračun i financije
tel. +385 51 298-540

SOBA BR. 4 - PRIZEMLJE


Franjo Orlić - viši stručni suradnik za računovodstvo i naplatu prihoda
tel. +385 51 855-600
e-mail: franjo.orlic@punat.hr
SOBA BR. 3 - PRIZEMLJE
Petra Gršković Vulin - viši stručni suradnik za računovodstvo i naplatu prihoda
tel. +385 51 855-600
e-mail: petra.grskovic.vulin@punat.hr
SOBA BR. 3 - PRIZEMLJE
Lana Orlić Brozić - viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
tel. +385 51 855-600
e-mail: lana.orlic@punat.hr
SOBA BR. 3 - PRIZEMLJE
PROPISI:

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19, i 144/20)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoprave ("Narodne novine" broj 127/17138/20 i 151/22)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 86/08 , 61/11, 4/18, 112/19)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 i 10/23)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)
Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 29/17 i 110/21)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12152/14, 81/15 i 94/17))
Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19 i 128/22)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 112/18 i 39/22)
Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22)
Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 58/93, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 i 114/22)
Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, 118/18 i 114/22)
Ovršni zakon („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17131/20 i 114/22)
Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“, broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“, broj 40/97, 117/05)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15 i 112/18)
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14 69/17, 98/19)
Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, broj 80/11 i 144/21)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 93/15, 70/16, 98/19 )
Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 54/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 )
Zakon o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)
Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19, 84/21 i 47/23)
Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12 i 89/17)
Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09, 111/12, 68/13 , 110/15 , 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu („Narodne novine“, broj 50/20)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, broj 152/22)
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19)
Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12121/16, 98/19, 42/20144/20 i 37/21)
Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“, broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21)
Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, 83/23)
Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 , 26/15 , 57/18, 66/19, 58/21)
Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22, 59/23)
Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj  115/16, 114/22)
Uredba o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22)
Opća uredba o zaštiti podatka (GDPR)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 37/22)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10 i 120/13, 1/20, 144/21)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 , 87/16, 3/18, 126/19108/20, 144/21)
Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20, 114/22)
Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23)
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15, 102/19)
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 58/16)
Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20)
Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/1569/22)
 


OPĆI I INTERNI AKTI I ODLUKE:

Statut Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22)
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 12/18, 3/203/21, 36/22)
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 1/21, 22/21, 24/22, 9/23)
Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18)
Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/23)
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine (KLASA: 081-01/22-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-22-17 od 31.08.2022. godine)
Odluka o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 6/10 i 8/15)
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2023. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 42/22)
Pravilnik o pravima iz službe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/21 i 41/22)
Etički kodeks službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/14)
Odluka o javnim priznanjima Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 31/17)
Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20)
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 21/16,18/19 i 34/19)
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Punat na korištenje udrugama („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 21/16)
Odluka o korištenju prostorija Narodnog doma u Puntu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 21/16)
Odluka o izmjeni Odluke o korištenju prostorija Narodnog doma u Puntu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18)
Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 36/22)
Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 19/15, 28/22)
Odluka o ekonomskoj cijeni DV "Lastavica" ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 13/16)
Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Punat KLASA:080-02/16-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-17-52 ; Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Punat: KLASA: 080-02/18-01/2; URBROJ: 2142-02-02/1-18-24
Odluka o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 38/20, 29/21)
Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 6/21)
Odluka o vrijednosti boda „B“ za obračun komunalne naknade („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 37/18)
Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 30/18, 28/23)
Odluka o grobljima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br 34/15 i 27/16)
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 28/23)
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 23/14)
Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/21)
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Punat u Skupštini Komunalnog društva Črnika d.o.o. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/21)
Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/21)
Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 1/16
Odluka o određivanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o oslobađanju naknade troškova ovrhe KLASA: 080-02/18-01/2; URBROJ: 2142-02-02/1-18-29
Pravilnik o korištenju školske sportske dvorane Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan", Područne škole Punat
Kućni red školske sportske dvorane
Procedura izdavanja i obračuna naloga za službeni put
Procedura zaprimanja i provjere ulaznih računa te plaćanja obveza
Odluka o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/19)
Odluka o imenovanju ispitnog koordinatora
Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 36/22
Odluka  području i granicama mjesnog odbora te izboru članova vijeća mjesnog odbora na području Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 36/22
Odluka o javnosti rada Općinskog vijeća Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 16/23
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 23/20, 28/23)
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Punat ("Narodne novine" broj 148/2023)
Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potrživanja Općine Punat  („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 20/24)