Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška

27.03.2018.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA STARA BAŠKA“. 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 4. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i potrebna dokumentacija - U PRILOGU: