Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

19.06.2020.
Odluke

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Punat u 2020. godini.

OBRAZLOŽENJE
 
            Člankom 49. stavkom 4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), propisana je obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za donošenje programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zamljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Ostvarena sredstva prihod su državnog proračuna 25%, proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave 10% i proračuna jedinice lokalne samouprave 65%. Sredstva ostvarena od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem namijenjena su isključivo za programe katastarsko - geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom ovog Zakona, za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i avakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodih za provedbu mjera potpora iz Programa ruralno razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz tog Programa i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i avakulture.
    
            U 2019. godine sva sredstva ostvarena od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat nisu utrošena, a točan iznos sredstava nije bio poznat kad se je donosio prijedlog Programa za 2020. godinu. Do kraja 2019. godine utvrđen je točan iznos ostvarenih sredstava te je viškom prihoda prenesen u 2020. godinu.
 
            Slijedom navedenog potrebno je uskladiti Plan sredstva ostvaren od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat. Predlaže se Općinskom vijeću donošenje programa kao u prijedlogu.