JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu

10.12.2019.
Natječaji

Objavljuje se JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTRIČNA ENERGIJA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 16. prosinca 2019. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

TEKST POZIVA I POTREBNI OBRASCI - U PRILOGU: