Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu

26.09.2017.
Dokumenti

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine” broj 124/14,115/15, 87/16 i 3/18) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18), na 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 18/18.