Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2019. godini

10.01.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda je pružanje elektrotehničkih tehničko poslovnih usluga u 2019. godini. Tehničko poslovne usluge se odnose na usluge izrade tehničke dokumentacije u komunalnim poslovima i graditeljstvu za održavanje, rekonstrukciju ili građenje za pojedine elektrotehničke radove te pružanje usluga vršenja ovlaštenog stručnog elektrotehničkog nadzora sa izradom primopredajnog zapisnika, potpisivanjem građevinskog dnevnika i građevinske knjige za izvedene radove.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE (ELEKTROTEHNIČKE)“
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 18. siječnja 2019. godine do 12:00 sati. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.

TEKST POZIVA I PONUDBENI LIST - U PRILOGU: