NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica) za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 4/19 dana 11. siječnja 2019. godine.

Tekst Natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se U PRILOGU: