Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

16.10.2017.
Natječaji

29. studenog 2017. godine sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnina iz Natječaja s Marinom Punat d.o.o. iz Punta, Puntica 7.

Zadnja izmjena na stranici 1. prosinca 2017. godine u 08:14 sati


Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: 
1.dio z.č. 6166/1, cesta površine 2.865 m2 upisane u zk.ul. 4454 k.o. Punat i to u dijelu površine 1.580 m²,
2.z.č. 6166/2, cesta površine 68 m², upisana u zk.ul. 4163 k.o. Punat
 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,  51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 15. listopada 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 30. listopada 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.