Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 48 i ostale ulice 49 u Puntu

15.02.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 48 i ostale ulice 49 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IDEJNI PROJEKT OU48 i OU49“ 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 25. veljače 2019. godine do 12:00 sati.
Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.

TEKST POZIVA S PONUDBENIM LISTOM  I DODATNA DOKUMENTACIJA - U PRILOGU: