Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme

08.03.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PROMETNA OPREMA“
 

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 15. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva i ponudbeni list - U PRILOGU: